Produkty na twoją imprezę

Nasze Social media

Promocje
Księga Gości - Wianuszek - Szary
Księga Gości - Wianuszek - Szary
56,48 zł 31,86 zł
szt.
Księga Gości - Wianuszek - Róż
Księga Gości - Wianuszek - Róż
56,48 zł 31,86 zł
szt.
Fit planner - Pastel
Fit planner - Pastel
39,00 zł 35,00 zł
szt.
Długopis z piórem
Długopis z piórem
20,00 zł 15,00 zł
szt.
Zakładka do książki
Zakładka do książki
11,90 zł 11,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ SKLEP.ART-ACADEMY.PL

§I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez:

Monika Gadzińska
Art Academy
Powstańców Wielkopolskich 3
88-300 Mogilno
NIP: 7272812833
REGON: 367031097

za pośrednictwem platformy internetowej https://sklep.art-academy.pl/

2.Skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem platformy internetowej.

 

§II. DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin platformy internetowej.

2. KONSUMENT –  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformy Internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. SPRZEDAWCA - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art Academy Monika Gadzińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7272812833, REGON 367031097.

4. KLIENT- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem platformy internetowej.

5. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z platformy internetowej.

6. PRZEDSIĘBIORCA - KONSUMENT – klient, który jest osoba fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.

7. PLATFORMA INTERNETOWA - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.art-academy.pl/

8. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach platformy internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. KONTO - konto klienta w Platformie Internetowej, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Platformie internetowej.

11. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Platformie internetowej, umożliwiający utworzenie Konta.

12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Platformie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. KOSZYK – element Platformy internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. PRODUKT - dostępna w Platformie internetowej rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

16. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. REALIZACJA – Przygotowanie zamówienia do wysyłki.

18. DOSTAWA – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

19. POLITYKA PRYWATNOŚCI – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych usługobiorców oraz przechowywania i ochrony informacji

20. DOSTAWCA / PRZEWOŹNIK – podmiot, z którym współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania dostawy towarów:
a) InPost S.A.

§III. KONTAKT Z PLATFORMA INTERNETOWĄ

1. Adres Sprzedawcy: Powstańców Wielkopolskich 3, 88-300 Mogilno
2. Adres korespondencyjny / do zwrotów: Ferdynanda Ossendowskiego 12, lokal 2 i 4, 93-228 Łódź
3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep.artacademy@gmail.com, powiadomienia.artacademy@gmail.com
4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 781-072-099, +48 606-300-253
5. Dane do przelewu bankowego
a) Bank oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Millennium 82 1160 2202 0000 0003 2573 8035
b) Kod SWIFT/BIC Bank Millennium: BIGBPLPW
c) IBAN Bank Millennium: PL82116022020000000325738035

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17, w dni robocze.

§IV. Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

1. Informacyjne – w postaci danych prezentowanych na stronie https://sklep.art-academy.pl, dzięki którym klient może zapoznać się z ofertą Sprzedawcy,
2. Handlowe – dotyczące możliwości dokonywania zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
3. Marketingowe – dotyczące możliwości przesyłania drogą elektroniczną e-letterów, ofert handlowych oraz innych informacji dotyczących prezentowanej oferty,

§V. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Platformy internetowej, w tym przeglądania asortymentu Platformy Internetowej oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Włączona obsługa plików cookies.

§VI. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Platformy Internetowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy Internetowej możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §VII. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Platformie Internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Platformy Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§VII. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § III.

§VIII. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Platformy Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2. Klient kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia “DO KOSZYKA” przy danym towarze znajdującym się na stronie internetowej Platformy Internetowej. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy, formy płatności oraz podaniu tekstu do personalizacji (dotyczy albumów personalizowanych) składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę.

3. W przypadku produktu: “Personalizowany Album” klient podaje dane (tekst), które mają być umieszczone na pierwszej stronie albumu (UWAGA! na pierwszej stronie zostanie umieszczony tekst ze wszystkimi znakami podanymi w formularzu zamówienia, łącznie ze znakami specjalnymi, interpunkcyjnymi itp.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy zakupu towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

6. W przypadku braku w Platformie Internetowej zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy sprowadzenie towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

7.Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

8.Ceny na stronie Platformy Internetowej zamieszczone przy danym towarze:
a) stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy.

9. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie Platformy Internetowej w momencie składania zamówienia przez Klienta.

10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Platformie Internetowej, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
b) przelew bankowy poprzez system płatności obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Blue Media S.A. informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
c) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

11. Nieopłacone przez Klienta zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin od daty jego złożenia.

12. Termin realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Platformy Internetowej liczony jest w dniach roboczych. Standardowo wynosi 5 dni roboczych + dostawa (od od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy), w przypadku ponadnormatywnej ilości zamówień, lub braku towaru z przyczyn niezależnych od sprzedawcy – może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych i nie obejmuje terminu dostawy. Początek biegu terminu Realizacji zamówienia obejmującego produkty personalizowane liczony jest od momentu zaakceptowania projektu przez Klienta.

13. Termin dostarczenia przesyłki jest różny ze względu na wybraną formę dostawy. Sprzedawca może umieścić na stronie Platformy Internetowej informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych potrzebnych do realizacji dostawy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wybranego dostawcy:
InPost S. A. – https://inpost.pl

14. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

15. Koszty wysyłki

InPost (przesyłki do 25kg)
Paczkomat – 14.99 zł
Kurier – 17.99 zł

Odbiór osobisty na terenie Łodzi (po wcześniejszym przelewie na konto, termin odbioru ustalany indywidualnie) – 0zł

Koszt przesyłki za granicę ustalany jest indywidualnie

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika bez informowania o tym klienta. (z zachowaniem formy wysyłki: paczkomat, kurier, paczka)

§IX. REKLAMACJA PRODUKTU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument/klient) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny (nie dotyczy produktów personalizowanych).
W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności w ciągu 14 dni. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, wysyłając je razem z towarem/-ami na adres: Art Academy Monika Gadzińska, Ruska 7/9 m. 18, 92-319 Łódź. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru/-ów.

2. Ograniczenie prawa do odstąpienia – Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Produkty Personalizowane – Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Czas trwania rękojmi to 2 lata.

4. W przypadku uszkodzenia towaru przez dostawcę:
a. dla przedsiębiorców:
Zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego (dalej: KC):
§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
Wydanie przy sprzedaży połączonej z wysyłką.
Zastosowanie mają przepisy z art. 544 KC § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

b. dla konsumentów:
art. 76 Prawo przewozowe:
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
– szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
– zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
– ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
– szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Dysponując protokołem szkody (chyba że przewoźnik odmówi sporządzenia go) odbiorca przesyłki może złożyć reklamację do przewoźnika według jego wewnętrznej procedury.

Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo przewozowe:
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Uszkodzenie towaru przez klienta
Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Również orzecznictwo uznaje za dopuszczalne roszczenie sprzedawcy o zapłatę odszkodowania uzasadnionego pogorszeniem rzeczy na skutek korzystanie z niej przez kupującego po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(por. wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 1980 r., sygn. akt II CR 190/80, OSNCP 1981/1/18)
Przepisy ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego – (wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu z 14 września 2016 r. (sygnatura sprawy I C 994/15)).

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni

8. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy i nastąpi do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Platformie Internetowej sklep.art-academy.pl tj. 11.12.2021 r.  oraz zastępuje wszelkie reguły zawarte w poprzednich wersjach regulaminu.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Platformy Internetowej w wiadomości o zmianie regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Platformę Internetową do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl